free page hit counter

常見問題


常見問題

如何刊登物品?

非常容易, 只要在網站右上角按 "刊登物品".

刊登物品是否收費?

刊登物品是完全免費的.

當刊登物品後,我會否收到垃圾電郵?

一定不會,因為你的電郵地址不會顯示在網頁上.

我的刊登物品可以在網站刊登幾耐?

在正常情況上,一般刊登物品會在刊登後三個月下架,你在下架前一個星期會收到電郵通知,到時你可以喺下個月登入網站重新將刊登物品再上架. 如你選擇唔重新上架,刊登物品將會在網站被永久刪除.

我的刊登物品出售了, 如何刪除刊登物品?

當你已售出刊登物品,你可以登入網站將刊登物品刪除.